Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

III Konferencja Stowarzyszenia Libertas

Realizując cele statutowe, Zarząd Główny Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS po raz kolejny dla swoich członków zorganizował konferencję.

III konferencja członków Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS odbyła się w dniach 28.09 – 01.10.2006 w uroczym Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym położonym nad pięknym jeziorem, we wsi Jeziorkowskie, niedaleko od Giżycka. Konferencja zgromadziła ogółem 47 uczestników.

W trakcie trwania konferencji odbyło się również obligatoryjne szkolenie dla biegłych rewidentów z modułu z zakresu rewizji finansowej “Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta”.

Konferencja była poświęcona tematyce:

 • “Zmianom VAT 2006 i propozycjom na 2007”
 • “Bankowości elektronicznej”
 • “Zawodowi biegłego rewidenta w świetle VIII dyrektywy”
 • “Postępowaniu dyscyplinarnemu w korporacjach zawodowych zaufania publicznego”

Ponadto wprowadzono do programu temat 5 „Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta”, który stanowił  jednocześnie przedmiot szkolenia w programie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, uczestniczących w konferencji w liczbie 24.

Tematy określone powyższym programem, prowadzone były przez:

 1. Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia LIBERTAS – Pana Zygmunta Korzeniewskiego (temat 3)
 2. V-Prezesa Zarządu Głównego – Pana Jacka Pawlika, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego (temat 1 i 5)
 3. Przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Pana Piotra Kisiela, audytora wewnętrznego (temat 5)
 4. Przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości – Pana Łukasza Paszka (temat 4)
 5. Przedstawiciela Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – Pana Marcina Przychodzkiego  (temat 4)
 6. Przedstawiciela Służby Informatycznej Stowarzyszenia  – Pana Adama Korzeniewskiego (temat 2)
 7. Agencję Konsultingowo – Audytorską i Rachunkowości „AKAR”  Sp. z o.o. w Łomiankach (temat 5).

Temat podatku VAT – zmiany w 2006r i projekty na 2007, poprowadził Pan Jacek Pawlik, biegły rewident i doradca podatkowy. Ilustrując wykład planszami tematycznymi, dokonał szerokiego przeglądu w grupach tematycznych zmian: ustaw, przepisów wykonawczych, przepisów unijnych  oraz projektowanych zmian na rok 2007.

Przegląd zmian ustaw otwierają decyzje o cenach transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi handlowo, ujęte w ordynacji podatkowej. Następna, ważna dla sfery nauki niekorzystna zmiana to objęcie usług naukowo – badawczych  podatkiem VAT.  Coraz większe wymagania definicyjne, spowodowały doprecyzowanie definicji „eksportu towarów”. W tym zakresie dotyczy to zwłaszcza „usług elektronicznych”. Obie zmiany stanowią rezultat ujednolicania przepisów według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, rozszerzając np. definicje środków transportu  o nowe jednostki (np. przyczepy, naczepy). W sferze gospodarki mlecznej, w rozliczeniach za dostarczone mleko, przyjmuje się potrącenia tytułem rozliczenia podatku VAT. Wprowadzenie komunikacji elektronicznej z Urzędami skarbowymi, spowodowało zasadnicze zmiany w ordynacji podatkowej. Opisane powyżej hasłowo zmiany dotyczą najistotniejszych pozycji ustawowych.

Następna grupa zmian dotyczy przepisów wykonawczych ,  objętych Rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych  przepisów ustawy o VAT. Pierwsza grupa zmian dotyczy stosowania stawki VAT 0%,  rozszerzając w składach celnych zakres jej stosowania. Rozszerzenie zakresu stosowania podatku VAT wprowadza konieczność zastosowania kas fiskalnych od  1 września 2006r, bez względu na wysokość obrotów z osobami fizycznymi, jeżeli obrót dotyczy jednej z zastrzeżonych pozycji z określonych grup asortymentowych. Obowiązek ten, uchwalony 28 marca 2006r, ma wielkie znaczenie praktyczne, ponieważ dotyczy artykułów powszechnego użytku (np. wyroby osprzętu elektronicznego, motoryzacji, nośników elektronicznych) stanowiącego przedmiot działalności handlu detalicznego małej przedsiębiorczości.

W grupie zmian przepisów unijnych, należy wymienić ujednolicanie podstaw wymiaru  podatku VAT oraz zapisów porządkujących  wspólny system opodatkowania podatkiem VAT. Dla usług pracochłonnych przedłużono stosowanie obniżonych stawek podatku VAT. Uwaga Komisji skupiła się  także na analizie skutków ekonomicznych obniżonych stawek  stosowanych lokalnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Hasło EZIG znaczy Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Taka organizacja  uznana została za podmiot podatku VAT. Zasady  funkcjonowania tej organizacji  objęte zostały  przepisami od 4 marca 2005r.

Nowa interpretacja instrumentów finansowych w zakresie obrotu opcjami , wprowadziła  podatkowe rozdzielenie obrotu opcjami od transakcji właściwymi instrumentami finansowymi, np. akcjami. Wiele problemów związanych z definiowaniem „Miejsca świadczenia usług” rozwiązało zarządzenie wykonawcze do dyrektywy  unijnej, porządkując i definiując rozwiniecie tego pojęcia.

Rozwój rzeczowego zakresu usług  spowodował  konieczność ich definiowania w aspekcie stosowania podatku. Dotyczy to w szczególności usług elektronicznych.

Omawiane przez referenta dalsze tematy  zmian w podatku VAT dotyczyły:  regulacji w zakresie podstaw opodatkowania przy zapłatach kartą kredytową, zwrotu VAT podróżnym, elektronicznych dokumentów importowych, szczególnego systemu rozliczania handlu elektronicznego, bezwzględnego stosowania procedur nabycia wewnątrz wspólnotowego.

Końcowe informacje referenta dotyczyły   przedstawienia projektowanych zmian na rok 2007, które dotyczą magazynów konsygnacyjnych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego  w eksporcie towarów, możliwości wykazywania podatku  od importu  w deklaracji  bez potrzeby  jego uiszczania w urzędzie celnym (bardzo ważna zmiana !).

Przedstawiając powyżej obszernie tematykę konferencji w zakresie podatku VAT mieliśmy na uwadze jego znaczenie w systemie podatkowym obrotu gospodarczego.

 

Temat VIII Dyrektywy, dotyczy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  z dnia 17 maja 2006r w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmującej Europejski Obszar Gospodarczy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Temat był referowany przez  Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia, Pana Zygmunta Korzeniewskiego, a poświęcony wybranym problemom tego aktu prawnego, który determinuje nowy kształt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Obecnie  trwają również prace nad rekonstrukcją ustawy o rachunkowości, która wymaga już aktualizacji i modernizacji, w świetle doświadczeń minionych lat oraz wymogów wdrożenia przepisów Unii Europejskiej.

Dyrektywa  VIII Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, przewiduje na jej wdrożenie 2 lata, co oznacza, że czasu na przygotowanie i wprowadzenie w życie zasadniczych zmian jest mało. Pomiędzy prawnym kształtem przepisów unijnych a postacią wykonawczą przepisów krajowych jest znaczny obszar możliwości ich sformułowania praktycznego,  tworzy to wielki obszar dla aktywności naszego Stowarzyszenia, reprezentującego – jak nazwa wskazuje – wielkie korporacje zawodowe.

 

Ponieważ  uczestnicy konferencji reprezentują w swoich  profesjach wysoki poziom zawodowy, jest też ich obowiązkiem społecznym wzięcie udziału w procesie doskonalenia prawa. Takim forum mogą być właśnie konferencje organizowane przez Stowarzyszenie LIBERTAS, wykorzystując do tego celu zwłaszcza  wspomniane uprawnienia lobbingowe.

 

Trudno w krótkim sprawozdaniu przedstawić problematykę VIII dyrektywy, dlatego dla zainteresowanych podaje się internetowy adres do pełnego tekstu, który można znaleźć i wydrukować z portalu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod hasłem www.kibr.org.pl

Zauważyć jednak trzeba, zdaniem sprawozdawcy, że referent tematu szeroko przedstawił problematykę koniecznych dyskusji i zmian w aktualnie obowiązującym prawie.

 

Temat odpowiedzialności członków samorządów zaufania publicznego w ramach przepisów kodeksu etyki zawodowej oraz instytucji dyscyplinujących, referowany był przez  Pana Marcina Przychodzkiego z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz  Pana  Łukasza Paszka z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Problem ten był referowany w kontekście proponowanych przez rząd dotyczących sądownictwa dyscyplinarnego w niektórych zawodach prawniczych. Jak wynikało z referatu, projekt rządowy przewiduje przeniesienie korporacyjnego sądownictwa dyscyplinarnego, ze sfery samorządów zawodowych do sądownictwa powszechnego. Takie stanowisko rządowe wywołało bardzo ożywioną dyskusję, na tle licznych, negatywnych doświadczeń wewnętrznych regulacji w samorządzie biegłych rewidentów.

W podsumowaniu  dyskusji – postulat pozostawienia sądownictwa korporacyjnego w I instancji w korporacjach, a powołanie II instancji w sądownictwie powszechnym – był generalnym wnioskiem z dyskusji.

Jak wynika z publikacji w Rzeczpospolitej – Prawo co dnia – z dnia 3 października 2006r, stanowisko uczestników konferencji, znalazło pełne potwierdzenie w oficjalnych wypowiedziach wysokich przedstawicieli prawa. Jest to niewątpliwie satysfakcja dla organizatorów konferencji Stowarzyszenia LIBERTAS, że opinie wypracowane w naszej wewnętrznej dyskusji, wyprzedziły publiczne stanowisko wysokich autorytetów prawa. Jest to też podstawą wniosku, że nasza organizacja   – Stowarzyszenie LIBERTAS  –  może  efektywnie realizować pozyskane uprawnienie do lobbingu.

 

Temat konferencji – środki unijne – dotyczył wszystkich uczestników, ale z tej liczby 24 biegłych rewidentów, uczestniczyło w nim w ramach dorocznego, obligatoryjnego  doskonalenia zawodowego. Szkolenie to prowadził bardzo profesjonalnie  Pan Piotr Kisiel, audytor wewnętrzny  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Pan Jacek Pawlik, biegły rewident i doradca podatkowy.

Ta część programu konferencji była realizowana przez Agencję „AKAR” Konsultingowo – Audytorską i Rachunkowości, Sp. z o.o. z Łomianek, w oparciu o uprawnienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do prowadzenia seminariów  doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.  Dla zainteresowanych podaje się internetowy adres Agencji AKAR www.akar.com.pl

 

Trzeba  tu podkreślić  również techniczne walory wykładów, bowiem wszyscy uczestnicy otrzymali całą treść  czterodniowych  wykładów na płytach  CD, a na żywo, skondensowana treść wykładów była emitowana na dwóch, wielkich ekranach.

 

Techniczne walory wykładu były szczególnie reprezentowane w temacie „Bankowość elektroniczna” prezentowanym przez Pana Adama Korzeniewskiego, specjalisty informatyka. Referent poświecił dużo uwagi licznym korzyściom jakie może dać pełne zastosowanie techniki elektronicznej w bieżącej pracy. Główny akcent położony został na internetowej łączności firmy z bankiem oraz bezpieczeństwu obrotu gotówkowego przy pomocy kart płatniczych. Omówione zostały w tym segmencie różne działania hakerów i techniczne sposoby zabezpieczania się przed utratą pieniędzy przez włamania.

 

Na zakończenie sprawozdania należy też wspomnieć o „szczególnych”  komentarzach do niektórych części programu szkoleniowego, które w formie  tradycyjnie wierszowanej i dowcipnej,  zaprezentowała jedna z uczestniczek, wywołując powszechny aplauz. Na życzenie  Kierownictwa Stowarzyszenia i słuchaczy, utwory te zostaną opublikowane w portalu Stowarzyszenia LIBERTAS.

Jak to zwykle bywa działał również  sprawnie serwis fotograficzny, aby upamiętnić te niecodzienne wydarzenia.

 

„Sprawozdawca -RJ”

PS. Jako „niezależny sprawozdawca”   muszę zanotować, że nie mogę zapomnieć uroku tego ośrodka, który został wyszukany przez Kierownictwo Stowarzyszenia na naszych pięknych Mazurach. Dlatego, zamiast długich opisów moich wrażeń,  odsyłam zainteresowane osoby do internetu, gdzie pod adresem www.owhelena.com.pl  znajdą Państwo pełny opis możliwości relaksu  i wypoczynku, oprócz przypomnienia o minionych zajęciach konferencyjno – szkoleniowych.

one + thirteen =