BIEGLI REWIDENCI Postępowanie dyscyplinarne z adwokatem

BIEGLI REWIDENCI Postępowanie dyscyplinarne z adwokatem

Konieczne są kolejne zmiany regulaminu dyscyplinarnego


Od niedawna obrońcą biegłego w postępowaniu dyscyplinarnym może być adwokat. Potrzebne są jeszcze zmiany dotyczące kosztów postępowania. Obecnie w razie wygranej biegły nie może liczyć na zwrot wydatków na obronę.

Obrońcą biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym może być członek Krajowej Izby Bie­głych Rewidentów (IKIBR) oraz biegły re­wident wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę obrońców z urzędu, od niedawna – tak­ie adwokat. Przypomnijmy, że możliwość obrony przez adwokata wprowadziła uchwała nr 553/44/2007 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/22/2001 Krajowej Rady Biegłych Re­widentów z dnia 5 lutego 2001 r. w spra­wie regulaminu postępowania dyscypli­narnego wobec biegłych rewidentów.

Według adwokat dr Hanny Gajewskiej­-Kruczkowskiej z kancelarii Domański Za­krzewski Palinka obowiązujący do czasu nowelizacji stan prawny stanowił swoisty wyjątek, ponieważ w odniesieniu do po­stępowań dyscyplinarnych wszystkich grup wolnych zawodów przewidziana jest możliwość korzystania z pomocy ad­wokata jako obrońcy, a nie tylko członka danej korporacji. – Wyraża to ogólną za­sadę ujętą w konstytucji i kodeksie postę­powania karnego, a mianowicie zasady prawa do obrony formalnej – wyjaśnia nasza rozmówczyni. Dodaje również, że biorąc pod uwagę sposób uregulowania kwestii prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym w przypadku innych grup wolnych zawodów, gdzie dostęp do korzystania z usług adwokata nie jest ograniczony, w niczym nieuzasadnione, a wręcz sprzeczne z prawem było ograni­czenie prawa wyboru obrońcy wcześniej przewidziane w odniesieniu do biegłych rewidentów.

Ekspert podkreśla, że artykuł 42 ust, 2 konstytucji wyraża ogólną zasadę, że każdy ma prawo swobodnego wyboru obrońcy. Przypomina, że kwestia ograni­czenia prawa wyboru obrońcy w postępo­waniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy policji, służby celnej i straży granicznej była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (wyrok z 19 marca 2007 r., sygn. akt K47105). W oce­nie Trybunału, mimo że postępowanie dyscyplinarne nie jest tożsame z postępo­waniem karnym, to ma o­no charakter re­presyjny, w związku z czym winno uwzględniać gwarancje przewidziane dla postępowania karnego.

Potrzebna nowa zmiana

Korzyścią, jaką uzyskali biegli rewiden­ci dzięki wprowadzonej w regulaminie postępowania dyscyplinarnego zmianie, jest niewątpliwie możliwość korzystania z obrońcy – profesjonalisty, gwarantują­cego wyższy poziom obrony.

Jest to niewątpliwie dobre rozwiąza­nie, jednak nie oznacza o­no, że regula­min nie wymaga dalszych zmian. Hanna Gajewska-Kraczkowska wskazuje, że zgodnie z obetną jego treścią koszty po­stępowania w przypadku wydania wyro­ku o ukaraniu ponosi obwiniony, a w po­zostałych wypadkach Izba.

Zgodnie z regulaminem, do kosztów postępowania zalicza się m.in. wynagrodzenie obroń­cy powołanego z urzędu. Nie dotyczy to kosztów obrońcy z wyboru. Wydaje się jednak, że takie uregulowanie stoi w sprzeczności z ogólną zasadą wyrażoną w kodeksie postępo­wania karnego (art. 632), zgodnie z którą w razie unie­winnienia wszelkie koszty po­noszone są przez oskarżyciela prywatnego albo przez Skarb Państwa. Artykuł 33 ustawy o biegłych rewidentach stano­wi, że w sprawach nieuregulo­wanych w ustawie zastosowa­nie mają przepisy kodeksu po­stępowania karnego.

W mojej ocenie, nawet wbrew literalnemu brzmieniu uchwały KIBR (będącej aktem prawnym niższym rangą niż ustawa), należy stosować prze­pisy kodeksu postępowania karnego, a tym samym w razie uniewinnienia biegłego rewi­denta koszty z tytułu wynagro­dzenia adwokata winny być, na zasadach ogólnych, pokryte przez izbę – uważa ekspert.

Profesor Witold Modzelewski. doradca podatkowy, prezes In­stytutu Studiów Podatkowych potwierdza, że regulamin postę­powania dyscyplinarnego zawie­ra przepisy ograniczające zwrot kosztów do kosztów obrońców z urzędu. Kodeks postępowania karnego mówi natomiast o kosz­tach obrońcy. W związku z tym bezpośrednie zastosowanie jego przepisów uprawnia w razie uniewinnienia do żądania zwro­tu kosztów adwokata, który nie był obrońcą z urzędu.

Dla porządku lepiej byłoby, aby regulamin postępowania dyscyplinarnego KIER został w tym zakresie zmieniony – twierdzi profesor Modzelewski.

KIBR zwlekał ze zmianą

 

Miejmy nadzieję, że tę suge­stię przyjmą wybrane w czerwcu nowe władze KIBR i dokonają stosownych poprawek. Wcze­śniej zmiana regulaminu w za­kresie umożliwiającym biegłemu obronę przez adwokata przebie­gała z dość dużymi oporami.

Przypomnijmy, że stowarzysze­nie Libertas w lipcu 2006 r. wystą­piło z wnioskiem do rzecznika praw obywatelskich o wszczęcie postępowania w sprawie niezgod­ności par. 39 regulaminu postępo­wania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów z art. 31 ust. 8 i art. 33 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz art. 42 konstytucji.

Rzecznik podjął sprawę i zwrócił się o zajęcie w niej sta­nowiska dyrektora departamen­tu legislacyjnego Ministerstwa Finansów (pismo nr RPO­535650-I106/IIG). W uzasad­nieniu rzecznik przychylił się do zarzutów stowarzyszenia. Pod­kreślał, że zgodnie z art. 31 ust 2 pkt 8 ustawy o biegłych rewi­dentach, biegły w stosunku do którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, ma prawo usta­nowić obrońcę. Jednocześnie za­uważono, że ustawodawca nie ograniczył w żaden sposób krę­gu potencjalnych obrońców. Dla­tego należało uznać, że decyzja w tym zakresie należy do obwi­nianego.

W skierowanym do resortu fi­nansów dokumencie Rzecznika czytamy również, że zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 8 ustawy o biegłych uchwalenie regulami­nu postępowania dyscyplinarne­go wobec biegłych należy do zadań Krajowej Rady Biegłych Re­widentów. Powinien o­n regulo­wać zagadnienia proceduralne związane z prowadzeniem po­stępowań dyscyplinarnych. Określenie kręgu osób upraw­nionych do obrony obwinionego nie należy do zagadnień proce­duralnych, lecz do sfery prawa materialnego odnoszącej się do prawa do obrony, które nie mo­że być regulowane aktem we­wnętrznym.

W listopadzie z upoważnie­nia ministra finansów sekre­tarz stanu Elżbieta Suchocka-­Roguska skierowała pismo (DR-11521/320 1/AUC/BB/2006/799) do ów­czesnego prezesa KIBR Piotra Rojka, w którym zwróciła się o podjęcie czynności zmierza­jących da stosownych zmian regulaminu postępowania dys­cyplinarnego wobec biegłych rewidentów. Zmiany jednak nie zostały wprowadzone. Ko­lejne pismo – tym razem sku­teczne – zostało wystosowane do KIBR przez podsekretarza stanu Adama Pęzioła w kwiet­niu tego roku.

AGNIESZKA POKOISKA
źródło: Gazeta Prawna, Doradztwo podatkowe – wrzesień 2007

NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters