Etyka zawodowa

Kodeksy zazwyczaj niosą za sobą jakąś doniosłość moralną, ale podają jedynie wskazówki w tych sprawach, które na ogół pojawiają się przy wykonywaniu czynności zawodowych.     Jednym z celów nazwijmy umownie „Kodeksu etyki” Stowarzyszenia LIBERTAS jest przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania w wykonywaniu zawodu. Kodeks stanowi zestawienie zasad i reguł postępowania, jakimi powinni się kierować członkowie Stowarzyszenia w codziennej pracy.

Uwzględniono w nim zarówno ogólne wymagania jak i konkretne wymogi związane z pracą. Zostały też uwzględnione aspekty specyficzne jak kierowanie się przepisami prawa, zasadami określonymi w uchwale w sprawie zasad etyki członków Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS, a także uchwałami organów Stowarzyszenia, orzecznictwem Sądu Koleżeńskiego, normami zwyczajowymi środowisk zawodowych członków Stowarzyszenia.

 Kodeks określa dwa istotne zagadnienia związane z członkostwem w Stowarzyszeniu tj. zasady dotyczące praktyki oraz reguły postępowania, które stanowią normy zachowania oczekiwanego od członka. Reguły te są pomocne w praktycznym stosowaniu zasad członkostwa w Stowarzyszeniu, a ich celem jest wskazanie wzorców etycznego postępowania jak:

·        przestrzeganie norm moralnych, szacunek dla praw człowieka oraz dbanie o godność wykonywanego zawodu,

·        naruszeniem godności jest każde postępowanie członka Stowarzyszenia, które podważa zaufanie do wykonywanego zawodu lub mogłoby go poniżyć w opinii publicznej,

Można śmiało powiedzieć, że kodeks stanowi wskazówkę i pomoc w ocenie, etycznego postępowania, dlatego też musi podlegać dalszym modyfikacjom wraz ze zmianami warunków, w których działa Stowarzyszenie oraz jego rozwojem.

Zasady podstawowe norm zachowania oczekiwanych od członków Stowarzyszenia ujęte w kodeksie akcentują cechy takie jak:

Uczciwość, odpowiedzialność zaangażowanie – przy wykonywaniu swoich obowiązkowy rozumiane jako postępowanie w zgodzie ze swoimi przekonaniami, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością, tak by nie dawać powodu do podważania prezentowanych przez członka Stowarzyszenia ocen i opinii,

Zachowanie obiektywizmu przy formułowaniu swoich ocen w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń oraz unikania konfliktu interesów.

Stosowania poufności iposzanowania wartość i własność informacji, którą otrzymuje i nie ujawniania jej bez odpowiedniego upoważnienia, chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej ujawnienia.

Zaś poglądy etyczne przybierają zwykle formę teorii, na które składa się zespół pojęć i wynikających z nich twierdzeń na podstawie, których można formułować dopiero zbiory nakazów moralnych.

Teorie z jednej strony mogą stanowić próbę udowodnienia słuszności funkcjonujących powszechnie nakazów moralnych, jak też stać w ostrej opozycji z powszechną moralnością, kwestionując zasadność części, bądź nawet wszystkich aktualnie obowiązujących w danym społeczeństwie nakazów.

Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego światopoglądu lub religii. Na ich bazie można tworzyć konkretne nakazy i zakazy moralne. Podkreślenia wymaga fakt, iż do tych samych zasad moralnych prowadzą różne zasady etyczne.

Dalej moralności nie należy mylić z obyczajami. Różnica pomiędzy jednym a drugim polega na „poczuciu”- przy łamaniu normy moralnej – winy, obyczajowej – wstydu.

Kolejnym z podstawowych działań jest odróżnienie etyki od prawa i religii. Prawo będąc zespołem reguł postępowania ludzi nie jest jedynym regulatorem zachowania się pewnych grup społecznych.

Zagadnienie związków miedzy prawem i etyką występuje w większości koncepcji filozoficznych od starożytności po współczesność. Często słyszymy, że prawo jest nieetyczne, niemoralne a czasami nawet nieludzkie.

Normy prawne różnią się od norm moralnych tym, że wiążą się z nimi sankcje przymusu państwowego wobec jednostki zawarte w systemie kar i nagród. Natomiast do przestrzegania norm moralnych zmusza nas opinia społeczna.

Powszechnie przyjęło się przekonanie, że przestrzeganie prawa to naczelna zasada gwarantująca moralność działań gospodarczych a w przestrzeni to wyznacza granice obowiązków moralnych organizacji.

Zdaniem badaczy zachowań etycznych wyrażenie etyka nie odnosi się do mglistych pojęć bycia miłym lub czynienia dobra czy do ogólnikowych zaleceń zabraniających bogacenia się i czerpania zysków. Wskazując, czym jest etyka, jak zarówno wskazując, czym nie jest można zakreślić ramy i granice.

Prawo nie wyszczególnia wszystkiego, co etyczne. Ani też nie mogłoby tego robić. A rzecz, która w danym wypadku jest słuszna, może z powodzeniem być- mniej lub bardziej- inna od tego, czego wymaga prawo bądź ustawa.

 Nie wyklucza to konieczności, a wręcz ją potwierdza, że w normalnych okolicznościach jednostka, instytucja, organizacja powinna przestrzegać prawa. Nawet wtedy, gdy prawo zasługuje na swoją złą reputację, mimo wszystko zwykle należy mu być posłusznym. Ponadto wiele form organizacyjnych zawdzięcza swe istnienie poszczególnym kodeksom praw. Podważanie tego prawa podważa ich istnienie.

Następnie od etyki należy odróżnić religię, jeśli organizacja ma się koncentrować na sprawach etycznych. Etyka i religia to nie to samo. Religię wyróżnia jej koncepcja na tym, co pozaświatowe, jej powiązania z boskością czy ze zbawieniem dusz.

Nie pozostaje jednak bez znaczenia wpływ religii na działania gospodarcze. W niektórych przypadkach zasady religijne wykluczają konkretne sektory gospodarcze jako nie do przyjęcia

Zbliżając się do finału oraz podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, po co komu kodeksy i zasady etyczne? Należy stwierdzić jednoznacznie; po pierwsze wewnętrzne przekonanie o tym, co jest dobre a co jest złe pomaga ludziom jako grupie działać bardziej spójnie i dzięki temu skuteczniej walczyć o przetrwanie, po drugie podejmowanie etycznych decyzji wymaga solidnego uchwycenia natury działań tak samo jak jasnego zrozumienia postępowania etycznego.

Następnym i kolejnym – spójne i wierne zasadom życie etyczne zakłada wartości nie podlegające arbitralnym podziałom. Co z kolei zgadza się z naszym potocznym rozumieniem moralności, w którym powszechnie uznaje się, że wartości przekraczają granice poszczególnych interesów i często konwencjonalnych ograniczeń.

Iwona E. Bogucka

Literatura:

1.E.Stenberg,”Czysty Biznes. Etyka biznesu”, PWN W-wa 1998,

2.W.Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, ”Etyka biznesu jako przedmiot nauczania”, W-wa 2001

NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters