KIBR ŁAMIE PRAWO ! – stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Informujemy, iż skutkiem naszej interwencji Rzecznik Praw Obywatelskich uznając słuszność zgłoszonych przez Stowarzyszenie zastrzeżeń podjął przedstawioną przez nas sprawę i zwrócił się o zajęcie stanowiska do Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Finansów.

Poniżej przedstawiamy treść przesłanej nam korespondencji.

od: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
do: Pan Jacek Pawlik, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „Libertas”
Szanowny Panie Prezesie
W nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji, dotyczącej niektórych uregulowań Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie zawiadamiam, że Rzecznik podjął przedstawioną przez Państwa sprawę i zgodnie z obowiązującą procedurą zwrócił się o zajęcie w niej stanowiska do Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Finansów. Kserokopia wystąpienia w załączeniu.
O zajętym przez niego stanowisku i ewentualnych dalszych działaniach w tej sprawie powiadomimy Państwa odrębnym pismem, po otrzymaniu odpowiedzi.
Z poważaniemmgr Halina Górska

Główny Specjalista

 


 

 

od: BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
do: Pan Maciej Szmigiero, Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Finansów
Szanowny Panie Dyrektorze
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się Stowarzyszenie Biegłych
Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „Libertas”, które zgłasza zastrzeżenia do § 39 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, bowiem ogranicza on krąg osób uprawnionych do obrony obwinionego jedynie do członków Izby, co – zdaniem autorów pisma – jest sprzeczne z art. 31 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 31, póz. 359 z późn. zm.) oraz i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zarzutom tym nie mażna odmówić słuszności. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 2 pkt 8 biegły rewident, w stosunku do którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, ma prawo ustanowić w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcę. Kto ma być obrońcą obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, ustawodawca nie wskazał. A zatem decyzja w tym zakresie należy do obwinionego. Natomiast Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałą nr 316/22/2001
z dnia 5 lutego 2001 r. wprowadziła Regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, którego § 39 ust. l, po zmianie dokonanej uchwałą tej Rady nr 374/29/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. stanowi, że obwiniony lub członek jego najbliższej rodziny może ustanowić obrońcę spośród członków Izby lub biegłych rewidentów
wpisanych na listę obrońców z urzędu prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zgodnie z art. 25ust 2 pkt 8 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należy uchwalenie regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów. A zatem powinien on regulować zagadnienia proceduralne związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych. Określenie zaś kręgu osób uprawnionych do obrony obwinionego nie
należy do zagadnień proceduralnych lecz do sfery prawa materialnego odnoszącej się zresztą do prawa do obrony, które nie może być regulowane aktem wewnętrznym. Ponadto należy zaznaczyć, że gdyby ograniczenie kręgu osób uprawnionych do obrony jedynie do członków Izby wynikało nawet z ustawy, regulację taką należałoby wówczas uznać za niezgodną z art. 42 ust 2 Konstytucji RP, bowiem uniemożliwiałaby realizowanie prawa do obrony, odbierając członkom samorządu wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne uprawnienie do wyboru obrońcy. Art. 42 ust. 2 Konstytucji gwarantuje każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne wolność obrony, która w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego rozciąga się na mające również
charakter represyjny postępowanie dyscyplinarne. Wolność obrony w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym to w szczególności możliwość ustanowienia wybranego, profesjonalnego obrońcy. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wprowadzając kwestionowane przez autorów listu rozwiązanie prawo to obwinionym odebrała.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich zastrzeżenia może budzić także § 42 ust. 3 Regulaminu stanowiący, że pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika spośród biegłych rewidentów. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie wprawdzie nie reguluje tej kwestii, jednakże zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy k.p.k., które wskazują kto może być pełnomocnikiem strony.
W tej sytuacji driałając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na
podstawie art. 13 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz, U. z 2001 r. Nr 14, póz. 147) zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie do przedstawionych kwestii i rozważenie czy nie zachodzi potrzeba podjęcia działań określonych w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Będę zobowiązany za powiadomienie mnie o zajętym w tej sprawie stanowisku. W załączeniu uprzejmie przedstawiam kserokopię pisma zainteresowanych.

 

 

 

 

NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters