Nieważność decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

dokument został zamieszczony za zgodą adresata decyzji.

od: MINISTER F I N A N S ÓW
do: Pan Zbigniew Pawłowski
DECYZJA
Na podstawie art. 158 § l i art. 156 § l pkt ł, w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) oraz art. 30 ust. l ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, póz. 359 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 n, nr 346/27/2005 stwierdzam nieważność decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r.,  nr 346/27/2005.
UZASADNIENIEPrzy piśmie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13.09.2006r. (data wpływu 25.09.2006r.) zostało przekazane odwołanie Pana Zbigniewa Pawłowskiego od decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr 281/22/2005. Postanowieniem Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r., znak: DR-1/520/261 -2-WB/BB/06/4757, wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005. Analiza przekazanych akt sprawy wykazała bowiem, że w sprawie Pana Zbigniewa Pawłowskiego oprócz decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr 281/22/2005, została wydana, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 12 maja 2005 r., decyzja Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005.
Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Minister Finansów zważył co następuje. Zgodnie z art. 127 § 2 właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Art. 17 pkt. 4 stanowi, że organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Natomiast art. 30 ust. l ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, póz. 359 z późn. zm.) stanowi, że nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Stosownie do § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. (obowiązującego w dniu rozpatrzenia odwołania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, póz. 1427) Minister Finansów; kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne.

Analiza w/w przepisów prowadzi do wniosku, że organem właściwym w sprawie odwołania od decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest Minister Finansów.
Natomiast odwołanie od decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 kwietnia 2005 r., nr 281/22/2005, wniesione pismem z dnia 12 maja 2005 r. zostało rozpatrzone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentach, która wydała w tej sprawie decyzję z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005.
W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, iż przepisy o właściwości mają charakter bezwzględnie obowiązujący i naruszenie każdego rodzaju właściwości przez organ administracji przy wydawaniu aktu administracyjnego powoduje jego nieważność bez względu na trafność merytorycznego rozstrzygnięcia.
Prowadząc postępowanie administracyjne organy są obowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ich właściwości, bowiem decyzja wydana z naruszeniem takich przepisów jest nieważna, jak to wynika z art. 156 § l pkt l k.p.a.
Przepisy dotyczą różnego rodzaju właściwości: rzeczowej i miejscowej – art. 19 i n. k.p.a., instancyjnej – art. 127 k.p.a., a także związanej z organizacją! trybem działania organów kolegialnych.
Niezachowanie przez organ wymagań określonych tymi przepisami stanowi naruszenie przepisów o właściwości, prowadząc w konsekwencji do wady decyzji powodującej jej nieważność (por. wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2002 r., I S.A. 1477/00).
Jak wynika z powyższego decyzja Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 października 2005 r., nr 346/27/2005 został wydana z naruszeniem przepisów o właściwości instancyjnej, a zatem stwierdzenie jej nieważności, w trybie art 156 § 1 pkt 1 K.p.a, jest zasadne.

Pouczenie

Decyzja jest ostateczna.

Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 K.p.a.

 
 

 

NA TEMAT:
NEWSLETTER
Loading...Loading...


Informacja o cookies
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności
Googlebot
Od 23.02.2012 nasza nową stronę odwiedzili: free counters