Libertas

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów

WSPÓŁPRACA

Szanowni Państwo

Pragniemy zaproponować Państwu współpracę ze Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Od roku jesteśmy obecni w życiu publicznym. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są biegli rewidenci, księgowi, audytorzy wewnętrzni, doradcy podatkowi, prawnicy i ekonomiści, członkami wspierającymi są firmy audytorskie, firmy doradców podatkowych, kancelarie radców prawnych oraz inne podmioty.

Misją Stowarzyszenia jest:

• urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,

• umacnianie niezależności biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych, prawników i ekonomistów oraz troska o ich autorytet,

• stworzenie płaszczyzny porozumienia i działania pomiędzy zawodami, które powinny ze sobą współpracować,

• działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego oraz zasobów ludzkich,

• uczestnictwo w procesie tworzenia prawa przy współpracy z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi.

W ramach proponowanej współpracy chcielibyśmy wspólnie z Państwem, działając rozsądnie przeanalizować stan prawa, w tym prawa które reguluje działalność zawodów reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Zastanowić się nad tym, gdzie tkwią słabości, w jaki sposób można je usunąć, z jakimi wnioskami wystąpić do organów Państwa.

Takie działania kosztują wiele pracy ale jeśli uzyska się pozytywny efekt to będzie o­n dotyczył nie jednej osoby czy podmiotu ale będzie o­n dotyczył wielu ludzi i wielu podmiotów.

Licząc na Państwa współpracę, informujemy, że w dniach 23-25 września 2005r w Białowieży odbyło się spotkanie członków naszego Stowarzyszenia. Przedmiotem spotkania były następujące zagadnienia:

• bezpieczeństwo informacji,

• ochrona danych osobowych,

• system środków unijnych i podstawy ich audytu,

• zmiany regulacji prawnych w zakresie dostępu do zawodu prawnika,

• tajemnica zawodowa – dylematy i zagrożenia.

Dyskusja poświęcona była również problemom funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego oraz jego standardom. Uczestnicy doszli do wniosku, że państwo prawne to państwo gdzie prawo jest ustanowione porządnie, gdzie jest uczciwie, rzetelnie, nieformalistycznie i umiejętnie stosowane, gdzie członkowie organów stanowiących samorządów zawodowych i innych organizacji pozarządowych są profesjonalni, traktują prawo obiektywnie i nieinstrumentalnie a świętą regułą jest to, że akty normatywne wyższego rzędu nie mogą być zmieniane aktami niższego rzędu.

Naszym zdaniem członkowie organizacji samorządowych oraz innych organizacji pozarządowych powinni być przekonani , że przysługują im prawa podmiotowe, takie jak np. prawo do obrony. Zależy nam na właśnie takim kształtowaniu sytuacji członków tych organizacji. Jesteśmy pewni, że jest to abecadło państwa prawnego.

Działając przez rok odnosimy wrażenie, że w tym czasie już zdołaliśmy pomóc wielu osobom udzielając im pomocy prawnej i specjalistycznej jak również mamy nadzieję, że opinie przez nasze środowisko wypracowane uświadomiły wszystkim tym, którzy mieli bądź mają postępowania przed organami samorządowymi, jak ważne jest przestrzeganie prawa przez tych, którzy stosując prawo stanowią je.

Prezes Zarządu Głównego
Zygmunt Korzeniewski

pobierz Deklarację Członka Zwyczajnego pobierz Deklarację Członka Wspierającego